حمید

  • حمید
کد پرونده بنیاد شهید
1584822
نام شهید
حمید
نام خانوادگی شهید
قایینی شهربابک
نام پدر
عباس
سال تولد
LINK1350
تاریخ شهادت
LINK
نام عملیات
کربلای5
محل شهادت
LINKفاو
محل تدفین
LINKشهربابک
زندگینامه شهید
نحوه شهادت
وصیت نامه
خاطرات
دست نوشته ها