Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1447249
مشخصات شهید
نام شهید

محمدرضا شهيدي زندي

محمدرضا
نام پدر

حسين

تاریخ تولد

1346 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

بسم رب الشهدا ء
(غم دوری )
و قتی خبر شهادت پسر م  را آو ردند از ر فتن شهید به جبهه  هفت ماه می گذشت و ما در با غ  بو د یم و مشغو ل کار کشا ورزی با مادر ش که خیلی گر یه کرد یم  و به سر خود زد یم و از آن روز من خیلی گریه می کرد م که این با عث شد یکی ازچشمهایم نا بینا شو د .
..............
(چاه آب)
ازو قتی که شهید به شهادت رسید ند من خیلی گر یه می کرد م و آرا م قرار ندا شتم  و همیشه انتظار شهید را می کشید م که یک شب خوا ب که صدای شهید از یک چاه آب بلند می شو د و می گویند پدر اینقدر  گر یه  نکنید من برمی گرد م و چند شب بعد خواب د ید م که از درب خانه آمدند دا خل و دستشا ن را گذا شتند روی د ست من و خوا بید ند به شهید گفتم پسر م من د ستم درد می کند گفتند پدر پس چرا اینقدر مراصدای  می ز نید .
را و ی :پدر شهید

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • محمدرضا
1367">
سفارش پروژه برنامه نویسی