Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1673036
مشخصات شهید
نام شهید

احمد محمدی کمسرخ

احمد
نام پدر

رضا

تاریخ تولد

شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

بسم الله الرحن الرحیم
به نام خدا وندی که در دنیا به مومن و کافر ر حم میکند و لی در اخر ت فقط بر مو منین ر حم می کند.
با سلا م ود رد بر رهبر کبیر انقلاب اما م خمینی و تمام جان بر کفان حق علیه باطل تنها آر مان من تدا وم بخشیدن به انقلاب و پیر و زی این انقلاب و صادر آن به تمام نقاط دنیا است ز یرا که اسلا م د ینی است جهانی و هدف من هم این است که این انقلاب را هر چه سریعتر بار و ر ساز م و با در ظر گر فتن این مو قع حساس از زند گی که کشو ر ما از بین می ر ود چه بسا که د ین ما را می خواهند از بین ببرند و لی با اتکا به خدا وند تعالی آنان نقش برز مین خواهند شد اگر که من شهید شد م که چه بهتر و گر نه آنقدر خواهیم جنگید که د یگر یک منافق هم و جود نداشته باشد و در پا یان این وصیت نامه به پدر و مادر وبرادران و خواهران و اقوا م و آشنا یان سلا م می ر سا نم .
به امید پیر وزی حق علیه شر ک
و السلام علی من التبع الهد ی دین الحق
احمد محمدی 60/10/4

  • احمد
1361">
سفارش پروژه برنامه نویسی